Handlingsplan

 

 

Innledning

 

Handlingsplanens intensjon er at Greåker Idrettsforening skal være en klubb med god styring og struktur som sikrer kontinuitet på ledersiden og god rekruttering og utvikling for våre aktive. God styring betyr at klubbens styre har tydelige mål, og dermed gode planer, strategier og tydelige rolleavklaringer som bygger opp om målsettingen. For å få til dette skal klubben ved siden av å ha en handlingsplan – ha en årsplan.

 

Det er alltid utfordrende å få planer omsatt i praksis, men det er vårt håp at denne handlingsplanen vil være en god retningsgiver for mer, og enda bedre aktivitet i alle ledd i Greåker IF.

 

Handlingsplanen vil være et verktøy for styret og medlemmer til å fokusere på våre mål og målsetninger. I dette arbeidet ligger også initiativet til NFF med å utvikle ” kvalitetsklubben”. Dette innebærer at også Greåker IF skal utvikle seg organisatorisk, og vekk fra det som NFF klassifiserer som ”trener/foreldrestyrte klubber”. Klubben som sjef innebærer at alle lag skal få likeverdige forhold basert på felles administrative og sportslige retningslinjer, og at klubbens satte rammer, intensjoner og spilleregler respekteres og følges av samtlige medlemmer.

 

Handlingsplanen inneholder Visjon, Overordnede mål og de forskjellige avdelingers mål gjennom handlingsplanperioden, som er fem år. Ved siden av handlingsplanen utarbeides det en egen årsplan som tar for seg konkrete problemstillinger og mål.

  

VISJON

 

 

FLEST MULIG – LENGST MULIG

 

 

Greåker IF skal gi den enkelte fotballglede, muligheter og utfordringer enten du er med for miljøets skyld eller ønsker å se hvor langt du kan nå som fotballspiller.

 

Vi vil være en klubb hvor spillere, ledere, dommere, trenere og medlemmer bidrar aktivt.

 

 

 

Klubbens verdier skal være

 

Respekt          - Alle skal møtes med samme respekt uansett rolle eller arena

 

Likeverd        - Alle er like mye verdt og skal få et likeverdig tilbud

 

Trivsel            - Vi er inkluderende overfor hverandre og oppmuntrer og utfordrer hverandre i en positiv ånd.

 

Glede                         - Glede skal prege alle aktiviteter på alle nivåer i trening, konkurranser og i det sosiale livet i klubben

 

Trygghet        - Vår fotballaktivitet skal foregå innenfor de rammer der alle opplever trygghet. Det innebærer klare holdninger og bekjempelse av rusmidler, doping, vold, mobbing, rasisme, diskriminering og bekjempelse av seksuelle overgrep/trakassering.

 

 

KLUBBENS OVERORDNEDE MÅL

 

 • Være en breddeklubb – med profil ”trygghet + mestring+ trivsel”

 • Et oppdatert anlegg

 • Sunn økonomi

 • Lag i alle klasser

 • Rekruttere, skolere ( på alle nivåer ) og følge opp ledere og trenere

 • Fair play

   

  HOVEDSTYRETS OPPGAVER

   

  Hovedstyret er ansvarlig for driften mellom årsmøtene, koordinere barne- og ungdomsavdelingen slik at klubben trekker i samme retning og ha oversikt over totaløkonomien. Hovedstyret skal også sørge for at fellesgoder som baner og bygningsmasse blir ivaretatt.

  Videre har de ansvar for å legge de sportslige retningslinjene for klubben, og de skal være rådgivere i barne-, ungdoms- og seniorgruppa i forbindelse med alt som har med det sportslige å gjøre.

  Videre ansvarsområder er

   

 • Utarbeide og gjennomføre langsiktige planer

 • Følge opp inntektsbringende tiltak

 • Utarbeide årsplaner

 • Utarbeide, evaluere og rullere handlingsplanen

 • Evaluere foreningens organisasjon årlig

 • Utarbeide vedlikeholdsplaner

 • Ansette trenere

 • Rekruttere  nye og ivareta etablerte dommerne

 • Utarbeide budsjetter og aktivt sørge for at disse oppnås

 • Utdanne, rekruttere og etterutdanne

 • Følge opp frister for offentlige og andre tilskudd

 • Følge opp medlemslister

 • Sammen med avdelingene påse at alle som skal ha - har politiattest.

 

 

SENIORGRUPPA

 

Gruppa skal organisere, legge forholdene til rette og aktivisere voksenfotballen, og med det menes senior og juniorlag. Her er det viktig å ha en sosial faktor, for denne – sammen med de fotballmessige ferdigheter skal danne grunnlag for realistiske ambisjoner.

Videre ansvarsområder er:

 

 • Tilrettelegge treninger

 • Utarbeide lagslister

 • Arbeide aktivt for en problemfri overgang mellom ungdomsavdelingen og seniorgruppa.

 • Finne trenere og ledere

 • Følge oppsatt budsjett

 • Levere årsrapporter

 • Arbeide aktivt for å fremme gode holdninger og ”Fair Play”

 • Påse at handlingsplaner, årsplaner følges

 • Være gode forbilder for klubbens yngre medlemmer og i lokalmiljøet

 • Delta på klubbens dugnader

 

  UNGDOMSAVDELINGEN OG BARNEIDRETTEN

 

Ungdomsavdelingen skal lede alt arbeidet som omhandler lagene fra 11 – 16 år, mens Barneidretten arbeider med årskullene opp til og med 10 år Videre må gruppene samarbeide slik at handlingsplaner og årsplaner oppnås. Konflikthåndtering må håndteres der det måtte oppstå.

Videre ansvarsområder er:

 

 • Utdanne og rekruttere trenere og ledere

 • Organisere den sportslige aktiviteten

 • Rekruttere spillere jenter/gutter

 • Aktivisere fornuftig. Alle skal aktiviseres etter behov og ønsker

 • Opparbeide et godt forhold til foreldregruppa

 • Gjennomføre en Fotballskole

 • Tilrettelegge treninger slik at det blir optimalt tids- og kvalitetsmessig

 • Gjennomføre aktivitetsdager, sommeravslutning, sesongavslutning og sosialkvelder/aktiviteter

 • Gjennomføre dommerkurs

 • Rekruttere nye dommere

 • Gjennomføre/arrangere temakvelder/fester for foreldregruppa

 • Ha oversikt over dugnader som de forskjellige lag måtte ha

   • Fordele dugnadene solidarisk, hvis mulig

   • Påse at dugnadskronene går til sportslige og sosiale tiltak

   • Påse at dugnadskronene settes inn på konto som er opprettet for formålet

 • Arbeide aktivt for å fremme gode holdninger og ”Fair Play”

 • Påse at handlingsplaner, årsplaner og skoleringsplaner følges

 • Påse at alle som må ha – har politiattest

 • Ajourføre alle lagslister

 • Levere årsrapporter

 • Være gode forbilder for yngre medlemmer og i lokalmiljøet

 • Delta på klubbens dugnader

   

OLD BOYS

 

Gjennom hyggelig samvær skal Old Boys kveldene være med på å gi våre voksne medlemmer mulighet treffes utenfor idrettsarenaen.

Videre ansvarsområder er

 

 • Organisere Old Boys kveldene

 • Organisere et ev. Old Boys lag

 • Kanalisere penger til vedlikehold av klubbhus og anlegg for på den måten støtte barne- og ungdomsarbeidet

 

 

 

Greåker 22.02.14.