Lover

Lov for Greåker Idrettsforening - Stiftet 6. april 1919

 • Loven er revidert og vedtatt på årsmøtet den 18. februar 1999 Godkjent av Østfold Idrettskrets den 8. februar 1999

§1 Formål

 • Greåker Idrettsforening er selveiende og frittstående med bare personlige medlemmer. Foreningens formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF) og med samarbeid og kameratskap fremme idretts- og friluftsliv og skape et godt miljø for alle medlemmer. Derfor skal foreningen ha et tilbud til alle medlemmer på det administrative, sportslige og sosiale plan.

§2 Merke og farger

 • Foreningens merke er skjold med med hvit bunn med foreningens initialer med gullbokstaver i brunt bånd, forgylt ski og fotball. Foreningens farger er grått og rødt. Kampdrakten har grå trøye og rød bukse.

§3 Organisatorisk tilknytning

 • Foreningen er tilsluttet NIF gjennom Østfold Idrettskrets og de særforbund som foreningens årsmøte bestemmer. Foreningen hører hjemme i Sarpsborg kommune og er medlem av idrettsrådet i kommunen.

§4 Medlemmer

 • Alle som lover å overholde foreningens og overordnede idrettsmyndigheters lover og bestemmelser, kan bli tatt opp som medlem. Ethvert medlem plikter å overholde de lover og bestemmelser som gjelder for NIF, for forbundets organisasjonsledd og medlemmer og for Greåker Idrettsforening. En søker kan ikke tas opp som medlem uten at økonomiske forpliktelse til andre organisasjonsledd og medlemmer i NIF er gjort opp. Medlemskap i foreningen er gyldig og regnes fra den dag første kontingent er betalt.

§5 Stemmerett og valgbarhet

 • For å ha stemmerett på foreningens møter må et medlem ha fylt 15 år, ha vært medlem i minst 1 måned og ikke skylde foreningen kontingent. Alle medlemmer som har stemmerett og som ikke er arbeidstaker i foreningen, er valgbare til tillitsverv i foreningen og som representant til ting eller møte i overordnet idrettsorganisasjon.

§6 Kontingent

 • Kontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis. Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år, har ikke stemmerett eller andre rettigheter og kan av styret strykes som medlem i foreningen. Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt.

§7 Tillitsvalgtes godtgjørelse

 • Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter, inkludert tapt arbeidsfortjeneste, som påføres vedkommende i utførelsen av vervet. Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjøring for sitt arbeid. Utgifter til godtgjørelse og refusjon for faktiske utgifter skal framgå av foreningens budsjett og regnskap.

§8 Inhabilitet

 • For foreningens tillitsvalgte, oppnevnte personer og ansatte, gjelder NIFs inhabilitetsregler.

§9 Straffesaker

 • For alle straffesaker gjelder NIFs lov kapittel 11 (NIFs straffebestemmelser).

§10 Årsmøte

 • Foreningens høyeste myndighet er årsmøtet som holdes hvert år i februar måned. Årsmøtet innkalles av styret med minst 1 måneds varsel direkte til medlemmene eller ved kunngjøring i pressen. Forslag som skal behandles på årsmøtet, må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste skal være tilgjengelig for medlemmene seneste 1 uke før årsmøtet. Alle lagets medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være til stede. Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Ingen har mer enn en stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt. På årsmøtet kan ikke behandles forslag om lovendring som ikke er oppført på sakslista senest 1 uke før årsmøtet. Andre saker kan behandles og avgjøres når 2/3 av de frammøtte krever det. Slik beslutning kan bare tas i forbindelse med vedtak om godkjenning av saksliste.

§11 Ledelse av årsmøtet

 • Møtet ledes av valgt dirigent. Dirigenten behøver ikke å være medlem av foreningen.

§12 Stemmegivning på årsmøtet

 • Med mindre annet er bestemt, skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Valg foregår hemmelig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det. Skal flere velges ved samme avstemming, må stemmeseddelen inneholde det antall forskjellige kandidater som det skal velges ved vedkommende avstemming. Stemmesedler som er blanke eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller annet antall kandidater enn det som skal velges, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt. Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmene, foretas bundet omvalg mellom de to kandidatene som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning. Når det ved valg skal velges flere ved en avstemming, må alle for å anses valgt ha mer enn halvparten av de avgitte stemmene. Det gjelder ikke ved valg av vararepresentanter. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige kandidatene, og etter denne avstemmingen anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

§ 13 Årsmøtets oppgaver

 • Årsmøtet skal:
 • Behandle styrets og avdelingenes årsmeldinger
 • Behandle foreningens regnskap i revidert stand
 • Behandle innkomne forslag
 • Fastsette kontingent
 • Vedta foreningens budsjett
 • Bestemme foreningens organisasjon.(jfr. § 16)
 • Velge:
 • a. Leder og nestleder
 • b.Sekretær
 • c. Kasserer
 • d. 3 styremedlemmer og 3 varamedlemmer
 • e. 2 revisorer
 • f. Representanter til ting og møter i de organisasjonene foreningen er tilsluttet.

§14 Ekstraordinært årsmøte

 • Ekstraordinært årsmøte holdes når styret eller overordnet idrettsmyndighet bestemmer det, eller når minst en tredjedel av de stemmeberettige medlemmene krever det. Det innkalles på samme måte som for ordinært årsmøte med minst 14 dagers varsel. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.

§15 Styret

 • Foreningen ledes av styret som er foreningens høyeste myndighet mellom årsmøtene.

Styret skal:

 • Iverksette årsmøtets og overordnede idrettsmyndigheters vedtak og bestemmelser
 • Oppnevne etter behov komitéer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse
 • Administrere og føre nødvendig kontroll med foreningens økonomi i henhold til instrukser og bestemmelser.
 • Representere foreningen utad
 • Styret skal holde møte når lederen bestemmer det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det. Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes ved flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller møtelederens stemme dobbelt.

§16 Avdelinger/grupper

 • Foreningen kan organiseres med avdelinger og/ eller grupper. Disse kan ledes av oppnevnte tillitspersoner eller av valgte styrer. Foreningens årsmøte bestemmer opprettelsen av avdelinger/grupper og hvordan disse skal organiseres og ledes. For avdelinger/gruppers økonomiske forpliktelser hefter hele laget, og avdelinger/grupper kan ikke inngå avtaler eller representere laget utad uten styrets godkjennelse.

§17 Lovendringer

 • Endringer i denne loven kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært oppført på sakslista, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene. Lovendringer må godkjennes av Idrettsstyret og trer ikke i kraft før de er godkjent. § 18 kan ikke endres.

§18 Oppløsning

 • Oppløsning av foreningen kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje, må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall. Sammenslutning med andre foreninger anses ikke som oppløsning av foreningen. Vedtak om sammenslutning og nødvendige lovendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om lovendring, jfr. § 17. I tilfelle oppløsning eller annet opphør av foreningen tilfaller foreningens eiendeler NIF eller formål godkjent av idrettskretsstyret. Ved oppløsning sendes lagets arkiv til idrettskretsen
 

Statuetter for tildeling av hedersbevisninger

Æresmedlem

 • Forslag om utnevnelse av æresmedlem kan medlemmer eller tillitsvalgte sende foreningsstyret minst 1 uke før årsmøtet. Styrets innstilling til æresmedlemskap forelegges årsmøtet til godkjenning. Til æresmedlem kan utnevnes et medlem som gjennom lengre tid har gjort foreningen store og verdifulle tjenester. Utnevnelsen foretas av årsmøtet med B flertall. Et æresmedlem betaler ikke kontingent.

Hederstegn

 • Foreningens hederstegn kan tildeles den som har vist fremragende sportslig/administrativ innsats eller på annen måte har nedlagt betydningsfullt arbeid for foreningen.

Utmerkelse til A-lagsspillere

 • a. For 100 spilte obligatoriske A-kamper: Statuett i bronse.
 • b. For 200 spilte obligatoriske A-kamper: Statuett i sølv
 • c. For 300 spilte obligatoriske A-kamper: Hederstegn.